Tjänster

EHSQ.nu

Environment Health Safety Quality Management

UTBILDNING

 

Utbildning av både ledning och personal ger organisationen möjligheter att utvecklas och förbättras.

 

Utbildningar kan ge kunskap och insyn i företagets egna ledningsystem och visa på beslutade mål, rutiner och handlingsplaner.

 

Det kan även gälla specifika Arbetsmiljö-, Kvalitets- eller Miljöutbildningar som anpassas efter företagets önskemål.

MÄTNINGAR

 

Luft - Luftkontroller av luftburna föroreningar som tex damm, kvävedioxid, isocyanater, m.m.

 

Ljud och buller - Bullerkartläggning av kontor eller industrilokal. En fördjupad frekvensanalys genomförs vid behov.

 

Belysning - Belysningsutredning av ljusförhållandet på arbetsplatsen.

 

Vibrationer - Mätning och kartläggning av vibrationsnivåer.

RISKBEDÖMNING

 

I Arbetsmiljölagen står det att "Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall".

 

Med en väl genomförd riskbedömning ökar möjligheterna att arbetsgivaren kan förhindra att medarbetarna skadar sig eller på annat sätt drabbas av ohälsa.

UTREDNING

 

Vi erbjuder utredningar för olika syften.

Det kan vara för att kontrollera och dokumentera nuläget inför en certifiering av en ISO standard.

 

Specifika utredningar kopplade till arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet eller miljöfrågor anpassade efter företaget/ organisationens önskemål.

INTERN REVISION

 

Med ett ledningssystem skapas ordning och reda i företaget.

 

Företaget får bättre målstyrning och företagets resurser används effektivare.

 

Vi erbjuder interna revisioner av Ert ledningssystem för att säkerställas att kraven i standarderna ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001 efterlevs.

Copyright © 2018 Susanne Nordgren

EHSQ.nu

Höven 133, 880 31 Resele

Sweden

E-mail:susanne.nordgren@ehsq.nu